استاندارد ملی :

ردیف عنوان استاندارد لینک دانلود
۱ استاندارد آسانسورهای هیدرولیک ۲-۶۳۰۳ دانلود
۲ استاندارد آسانسورهای برقی ۱-۶۳۰۳ دانلود
۳ استاندارد آسانسورهای برقی ۱-۶۳۰۳ تجدیدنظر اول سال ۱۳۹۳ دانلود